Prata med våra experter

Hör av dig direkt till mig så hjälper jag dig vidare.

 • Ann-Mari Schwartz
 • 08-555 382 68
 • Maila mig
 • Samverkanskurser

  Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum genomför årligen ett stort antal specialanpassade kurser framförallt tillsammans med LO-förbunden.

  Runös roll i dessa sammanhang är i första hand att erbjuda våra samverkansparter pedagogisk kompetens men utifrån vårt ansvar för LOs Kunskapssystem har vi också stor sakkunskap framförallt kring organisations- och arbetsmarknadsfrågor.

  Våra pedagoger har alla egen erfarenhet av fackligt arbete vilket ger dem en särskild styrka i dialogen med såväl samverkande organisationer som kursdeltagare.

  Vanligen genomförs dessa skräddarsydda utbildningar i form av korta folkhögskolekurser i samverkan mellan Runö och en eller flera samverkansparter men vi genomför också uppdragsutbildningar för organisationer och företag.

  Oavsett form så anpassas utbildningen efter beställarens behov avseende såväl innehåll som omfång och plats.

  Läs mer om de olika formerna för samarbete med Runö under rubrikerna Samverkanskurser respektive Uppdragsutbildning.

  Låt oss hjälpa dig och din organisation att förverkliga era bildningsprojekt!

  Vad är en samverkanskurs?

  Begreppet samverkanskurs står i normalfallet för en kort folkhögskolekurs i samverkan mellan Runö och en eller flera samverkansparter.

  Samverkanskursen omfattas av statens stöd till folkhögskolan vilket innebär att den ger kostnadsfri tillgång till Runös lärarresurser.

  Samtidigt innebär detta att Runö har ansvar för att kursen avseende innehåll, utformning och omfattning uppfyller kraven för statsbidraget.

  Det ska också tydligt framgå av inbjudningar, kursprogram, intyg och övrig dokumentation att utbildningen är en samverkanskurs med Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum.

  En samverkanskurs kan, för att vara godkänd, i princip ha vilket innehåll som helst förutsatt att den lever upp till statens syften med stödet till folkhögskolan.

  Dessa syften är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete).
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

  Hur går det till?

  Samverkansparten/parterna utformar kursinnehåll och program i dialog med Runö och kommer överens om på vilket sätt vi bäst bidrar som pedagogisk resurs.

  Formen för detta kan variera beroende på om det handlar om en enstaka utbildning eller om en återkommande samverkanskurs eller kanske rentav starten på ett större utbildningsprojekt som ska genomföras på många håll i landet.

  Därför kan Runös medverkan i praktiken ibland handla om att leda kursen, ibland om att utveckla ett handledarlag och ibland om pedagogisk planering och uppföljning med samverkanspartens egna handledare.

  Expertmedverkan och färdiga kurspaket

  Eftersom våra pedagoger har gedigen facklig erfarenhet och dagligen genomför kvalificerade fackliga utbildningar i LOs Kunskapssystem kan vi också bidra med sakkunskap till samverkanskurser i form av kortare föreläsningar eller kurspass men också som hela kurspaket.

  Exempel på sådana ämnesområden är:

  • Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Ledarskap och organisation
  • Svåra samtal
  • Projektledning
  • Ideologi, politik
  • Kommunikation, retorik och opinionsbildning
  • Pedagogik, vuxnas lärande och inlärningsstilar

  Målgrupper

  En samverkanskurs får utifrån statsbidragsbestämmelserna inte användas för personalutbildning vilket innebär att målgruppen utgörs av enskilda individer, förbundsmedlemmar och förtroendevalda men inte av anställda.

  Vill man genomföra utbildningen för anställda går det naturligtvis utmärkt men då i form av uppdragsutbildning, läs mer här.

  Ekonomi

  Samverkanskurser omfattas alltså av statens stöd till folkbildningen vilket ger kostnadsfri tillgång till Runös pedagogiska resurser.

  Väljer du att lägga din samverkanskurs här, så erbjuder vi dig ett rabatterat pris på logi. Men självklart kan vi även utföra kurs på annan plats vid behov.

  Mer information, förfrågan och beställning 

  Om du vill veta mer om uppdragsutbildning, diskutera din kursidé, se vad det skulle kunna kosta eller rentav göra din kursbeställning direkt, kontakta:

  Förfrågan och beställning av samverkanskurs kan också göras via en särskild samverkansblankett, med uppgifter om kursens innehåll, deltagarantal, datum, plats samt kontaktperson hos er. Du kan skicka blanketten via post eller e-mail till Runö. Så fort vi får din förfrågan/beställning, tar vi kontakt.